Referencie

Vo väčšine prípadov sú naše zadania spolufinancované zo zdrojov EÚ alebo iných medzinárodných donorov:

 • Sumarizácia výsledkov kohéznej politiky v rokoch 2014 – 2020 a podpora negociácie budúcej kohéznej politiky
 • Hodnotenie odporúčaní Rady na integráciu dlhodobo nezamestnaných
 • Ex post hodnotenie implementácie Národného strategického referenčného rámca na dosiahnutie strategického cieľa NSRR
 • Hodnotenie partnerstva pri vykonávaní Partnerskej dohody
 • Strednodobé hodnotenie – Rozvoj zručností pre program zamestnanosti, švajčiarska rozvojová pomoc
 • Konzultačné služby pre Úrad podpredswedu vlády pre investície a informatizáciu
 • Školenie a konzultačné služby pre SAMRS – rozvojová pomoc SR
 • Hodnotenie Sivil Dusun programu – Turecko
 • Hodnotenie IPA II
 • Hodnotenie ENI – cezhraničná spolupráca
 • ROM – monitorovanie projektov
 • Hodnotenie cezhraničnej spolupráce IPA 2007 – 2013
 • Hodnotenie postupov pre výzvy, posúdenie a výber projektov v programe Interreg V Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
 • Posúdenie pokroku v realizácii Partnerskej dohody
 • Strednodobé hodnotenie realizácie horizontálnych princípov Udržateľný rozvoj a Rodová rovnosť a nediskriminácia na úrovni programov
 • Finálne hodnotenie programov realizovaných s Rakúskou rozvojovou agentúrou ADA
 • Monitorovanie projektov implementovaných MV SR v rámci programu SOLIDARITY
 • ROM – Podpora miestneho a regionálneho rozvoja Bielorusko
 • ROM – Regionálne plánovanie, príprava projektov, e-government, regionálne štatistiky Moldavsko
 • ROM – Podpora ústrednej volebnej komisie v Palestíne
 • Hodnotenie WBIF
 • Hodnotenie programu na likvidáciu besnoty, Srbsko
 • Meta-evaluácia nástrojov spolupráce
 • ROM SAFE – Bielorusko Posilnenie strednodobého fiškálneho plánovania
 • ROM IPA projektov na Západnom Balkáne (BiH, Srbsko, Macedónsko)
 • Ex-post hodnotenie OP Rybné hospodárstvo
 • Ucelené tematické hodnotenie OP ŽP z hľadiska prínosu k plneniu požiadaviek vyplývajúcich z environmentálneho acquis a dopadov na životné prostredie a verejné zdravie,
 • Ucelené tematické hodnotenie ekonomických a sociálnych dopadov OP ŽP na podporované územie cieľa Konvergencia,
 • Ucelené tematické hodnotenie na úrovni jednotlivých prioritných osí OP ŽP a ich prínosu k rozvoju regiónov na území cieľa Konvergencia
 • Podpora komunikačných aktivít eliminujúcich diskrimináciu a stereotypy voči rómskej populácii
 • Návrh plánu hodnotení OP KŽP
 • Tematické hodnotenie zamerané na ukazovatele dopadu OP ŽP
 • Meta-evaluácia nástrojov spolupráce IPA
 • Ex ante hodnotenie OP Kvalita životného prostredia
 • ROM – projekt SAFE na Slovensku
 • Hodnotenie štyroch slovenských projektov rozvojovej pomoci v Moldavsku
 • Ex-ante hodnotenie programu cezhraničnej spolupráce HU – SK 2014-2020
 • Evaluačné vzdelávanie pracovníkov rezortu Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR
 • Mapovanie a analýza ťažko obsaditeľných pracovných miest na trhoch EÚ
 • Hodnotenie programu výmeny know-how Rakúsko
 • Posúdenie stratégie programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014-2020
 • Priebežné hodnotenie projektov OP Veda a výskum pre inovácie (CZ)
 • Záverečné hodnotenie Millennium Development Goal Achievement Fund (MDG-F). Hodnotenie vybraných MDG-F programov v Bosne a Hercegovine
 • Hodnotenie štyroch slovenských rozvojových projektov v Srbsku
 • Result-Oriented Monitoring (ROM) vybraných IPA projektov na západnom Balkáne
 • Ex-post hodnotenie CARDS programov na západnom Balkáne
 • Záverečné hodnotenie UNDP/GEF projektu Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu do krajinného a vodohospodárskeho manažmentu na Východoslovenskej nížine
 • Ex-post monitoring projektov financovaných z Nórskych fondov: Budovanie komunitných mostov na strednom a východnom Slovensku, Zavedenie nových vedecko-výskumných metód určenia evolučných zmien enterovírusov a ich dopad na patogenézu infekčných ochorení
 • Priebežné/záverečné hodnotenie vybraných IPA projektov v Bosne a Hercegovine
 • Hodnotenie vybraných projektov z 2007/2008/ 2009 Národných IPA programov
 • Posúdenie projektového návrhu na cezhraničnú slovensko-ukrajinskú spoluprácu financovanú z Nórskych a EHP fondov
 • Hodnotenie cezhraničného partnerstva EURES-T Beskydy a jeho aktivít
 • Štúdia legislatívnych požiadaviek na cestovanie neplnoletých, ktorí cestujú sami alebo so sprievodom a legálne vstupujú alebo opúšťajú členské štáty, s dôrazom na neplnoletých z EÚ a tretích krajín
 • Evaluačné školenie zamestnancov firmy
 • Ex-post hodnotenie smernice na poskytovanie regionálnej pomoci 2007-2013
 • Evaluačné vzdelávanie zamestnancov NKÚ v SR
 • Hodnotenie projektov českej a slovenskej rozvojovej pomoci v Bosne a Hercegovine
 • Národné priebežné hodnotenie predvstupovej EU pomoci v rámci 2007/2008/ 2009 IPA programov v Turecku
 • Monitorovanie orientované na výsledky (ROM) implementované v rámci IPA 2008 (západný Balkán a Turecko)
 • Štúdia o mobilite vo vzdelávaní, odbornom vzdelávaní, vzdelávaní dospelých a výmenných pobytoch mládeže
 • Komparatívna štúdia výberového procesu používaného v programoch kohéznej politiky 2007-13 v niekoľkých členských krajinách
 • Hodnotenie predvstupovej EÚ pomoci v rámci 2007/2008/ 2009 národných IPA programov v Chorvátsku
 • Hodnotenie stavu prípravy a realizácie projektov OP Informatizácia spoločnosti , Prioritná os 2
 • Priebežné hodnotenie programov – Chorvátsko
 • Priebežné hodnotenie Millennium Development Goal Achievement Fund – Srbsko, Albánsko
 • Inštitucionálna podpora pre moldavské Ministerstvo zahraničných vecí a európskej integrácie /Odbor analýz politiky, monitorovania a evaluácie
 • Hodnotenie dopadu účasti moldavskej republiky v precese regionálnej spolupráce
 • Nezávislé hodnotenie siete EURES network na Slovensku
 • Evaluácia blokového grantu pre neziskové organizácie z NF na Slovensku
 • Evaluácia implementácie ESF v období 2007-2013
 • Evaluácia kapacity ESF systémov zameraná na cieľové skupiny – SK, ČR
 • Štúdia ‘Tourism exchanges in Europe’: Enhancing employment, extending the seasonality spread, strengthening European citizenship and improving regional/local economies through the development of social tourism, ČR
 • Evaluáca príspevku ESF k Európskej politike zamestnanosti
 • Prehľad podpory biodiverzity; SR, ČR podpora biodiverzity z EEA a nórskych grantov
 • Evaluácia ‘Plan D / Debate Europe’  aktivít
 • Evaluačné školenie na budovanie kapacít pre RO ROP – Severozápad ČR,
 • externý vyučujúci – Modul Evaluácia pre študentov magisterského štúdia Ústavu verejnej politiky a ekonómie, FSEV UK
 • Ex-post evaluácia INTERREG III Rakúsko-Slovensko
 • Ex-post evaluácia projektov financovaných EBRD mimo EÚ
 • Interim evaluácia EU pred-vstupových programov v Turecku a Chorvátsku
 • Monitorovanie ESF projektov – JPD Bratislava, cieľ 3 a EQUAL
 • Štúdia ex-post evaluácie ESF – SK, UK, ČR, HU, SI, PL, EE
 • Zjednodušenie monitorovacieho systému Transition Facility, Cyprus
 • Projektový koordinátor projektu Príprava Nitry ako kandidáta na Európske hlavné mesto kultúry
 • Evaluácia Integrated Guideline Package for Growth and Jobs /SK, ČR
 • Nezávislé hodnotenie siete EURES v ČR 2004 – 07
 • Organizácia a riadenie privatizačných projektov – budovanie kapacít pre Azerbajdžanskú štátnu komisiu pre privatizáciu
 • Interim evaluácia EU predvstupových programov – Rumunsko
 • Interim evaluácia EU Transition Facility – Slovinsko
 • Monitorovanie PHARE projektov v Maďarsku a v Slovinsku
 • Monitorovanie PHARE projektov v ČR a SR
 • Monitorovací agent Úradu finančného mechanizmu pre projekty EEA/NF
 • Interim evaluácia PHARE projektov 2002, 2003
 • Ex-post evaluácia PHARE projektov 1999 – 2001
 • Ex-post Evaluácia PHARE národných a cezhraničných programov
 • Interim Evaluácia EU PHARE Programov – Bulharsko, Rumunsko